Alfapharm | Օգտակար հղումներ
Օգտակար հղումներ
Այստեղ ներկայացված օգտակար հղումների միջոցով Դուք կարող եք ստանալ Հայաստանի դեղագործական ոլորտին վերաբերող, ինչպես նաև դեղամիջոցների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
 
ՀՀ դեղագործական ոլորտ

•    ՀՀ տարածքում գրանցված դեղերի տեղեկատու,
     
http://174.129.193.82/pharm/drug_images/index.php

•    Առողջապահության նախարարություն,
     http://www.moh.am/

•    ԴԱՆ (Դեղ արտադրողների եվ ներմուծողների) միություն,

     http://www.pharmunion.am/

•    Առողջապահության և բժշկության հայկական պորտալ

      http://www.drugs.am/

•  Առողջապահական ինֆորմացիոն կայք (Առողջապահական նորություններ, հոդվածներ, բժշկական գրականություն),
    http://www.doctors.am/

•    Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն,

     http://pharm.am/

•    Հայաստանի դեղատներ ,

      http://www.pharmacy.am/